Okoljske in podnebne rešitve, OVE in URE

Okoljske in podnebne rešitve, OVE in URE

Kdaj: Petek, 19. 5. 2023 ob 12:00 uri

Kje? Bistra hiša Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci

Predvidene vsebine: Okoljske in podnebne rešitve na podeželju, varovanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju, prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov upravljanja z naravnimi viri, sanacija in revitalizacija degradiranih območij, zmanjševanje ostankov hrane, zmanjševanje ogljičnega odtisa, skrb za biodiverziteto, zmanjševanje odpadkov – ponovna raba, reciklaža, second hand.

Predvideni udeleženci: KP Goričko, LEA Pomurje, nevladne organizacije s področja varovanja okolja, OVE in URE, javna komunalna podjetja, občine in idr., zainteresirani ki imajo sedež ali delujejo na območju LAS Goričko

Na delavnici smo predstavili lokalno akcijsko skupino, ukrep Biotska raznovrstnost in varovanje okolja z zagotavljanjem kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti izobraževanja/ osveščanja in Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanje okolja ter izvedene projekte v programskem obdobju 2014-2020. Pozornost smo namenili prepoznavanju potreb, iskanju rešitev, prednostim, izzivom in priložnostim območja v programskem obdobju 2021 - 2027.