Podjetništvo na podeželju, (eko)kmetijstvo, (eko)turizem

Podjetništvo na podeželju, (eko)kmetijstvo, (eko)turizem

Kdaj: Sreda, 17. 5. 2023 ob 16:00 uri

Kje? Bistra hiša Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci

Predvidene vsebine: Spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, krepitev kompetenc, spodbude ekološkemu (idr.) kmetovanju, podpora trajnostnim oblikam lokalnega podjetništva, inovacijam, razvoj koncepta Pametnih vasi, spodbujanje povezovanja in sodelovanje deležnikov na podeželju in urbanih območjih na kulturnem, ekonomskem in socialnem področju, razvoj novih tržnih poti, (eko)turizem.

Predvideni udeleženci: samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, zadruge, osebno dopolnilno delo, obrtna zbornica, KGZ Murska Sobota, javni turistični zavodi, idr. zainteresirani, ki imajo sedež ali delujejo na območju LAS Goričko.

Na delavnici smo predstavili lokalno akcijsko skupino, ukrep Spodbujanje podjetniške aktivnosti in inovativnih partnerstev ter razvoj in trženje lokalnih potencialov in Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine, izvedene projekte v programskem obdobju 2014 -2020 ter pozornost namenili prepoznavanju potreb, iskanju rešitev, izpostavili smo prednosti, izzive in priložnosti območja v novem programskem obdobju 2023 - 2027.