Odprto članstvo v LAS Goričko

Odprto članstvo v LAS Goričko

Člani LAS so podpisniki Pogodbe o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine »LAS Goričko« in osebe, ki naknadno pristopijo k tej pogodbi in s tem postanejo družbeniki LAS kot družbe.

K lokalnemu partnerstvu LAS Goričko lahko kadarkoli naknadno pristopi:

  • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS,
  • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
  • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS ali
  • pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti k pogodbi in tako k lokalnem partnerstvu LAS Goričko, mora vodilnemu partnerju posredovati pristopno izjavo v kateri izjavi, da pristopa k tej pogodbi in da sprejema pravice in obveznosti članov LAS, ter izjavi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za naknaden pristop k pogodbi. Izjavo naj oseba pošlje na naslov LAS Goričko, Bistra hiša Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci.


Oseba, ki želi naknadno pristopiti k tej pogodbi in tako k lokalnem partnerstvu LAS Goričko, postane članica oziroma član LAS (v nadaljevanju član) in s tem družbenik LAS kot družbe, ko Upravni odbor s sklepom potrdi, da izpolnjuje pogoje za pristop.


S potrditvijo Upravnega odbora, da oseba izpolnjuje pogoje za pristop k tej pogodbi, ta oseba brez spremembe te pogodbe postane član LAS in pridobi položaj stranke te pogodbe in s tem družbenika LAS kot družbe, ki je enakopraven ostalim članom oziroma družbenikom LAS.

Na osnovi sklepa št. 26 Skupščine LAS Goričko je določeno, da je za članstvo v LAS Goričko, članarina za:

  • gospodarski sektor v višini 50 EUR,
  • za zasebni / civilni sektor v višini 20 EUR
  • za člane, ki so fizične osebe 10 EUR,
  • za javni sektor, ki ga zastopajo občine se višina članarine določi s posebno pogodbo med LAS in posamezno občino,
  • za člane LAS v javnem sektorju, ki niso občine, se smiselno uporabi višina članarine kot za člane v gospodarskem sektorju, to je 50 EUR.