37 SLR in 37 LAS do leta 2027

Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategija lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Odobrene strategije lokalnega razvoja (SLR) so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na območju posamezne lokalne akcijske skupine (LAS).

V Sloveniji se tako pričenja že tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo obdobje skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, poznan kot pristop več skladov LEADER/CLLD. LAS-om je bilo z odločbami razdeljenih skupno 84,55 milijonov EUR evropskih sredstev – 44,4 milijonov EUR iz EKSRP in 40,1 milijonov EUR iz ESRR.

V letu 2023 so se po Sloveniji na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, oblikovala lokalna partnerstva (LAS). Večina lokalnih partnerstev se je odločila za nadaljevanje na istem območju in pod istim imenom. Nekaj se jih je glede na interes lokalnega območja oblikovalo na novem območju ali pod novim imenom. LAS-i so z izdanimi odločbami potrjeni za območje celotne Slovenije, torej so v 37 LAS-ov vključene vse slovenske občine, kar je v evropskem prostoru redkost.